Yulia

University in Korea - International Studies

Holly

University of Massachusetts Amherst - Psychology

Dan

Michigan State University - Computer Science

Huy

University of Sydney - Biomedical Science - Anatomy and Human Biology

Selina

University of Sydney - Commerce

Minseo

Yonsei University - Applied Statistics

Lilly

RMIT Vietnam - Digital Marketing

Reva

University of Derby - B.Sc. in Economic and Finance

H. Nghia

University of Sydney - Commerce

Percy

University of Texas at Austin - Environmental Science

Sophie

University of Guelph - Science – Molecular Biology & Genetics

Se Hyun

Yonsei University - Human Environment and Design

Tư Vấn

Vui lòng giúp chúng tôi điền vào phần thông tin bên dưới để hiểu bạn hơn
Họ tên của phụ huynh
Tuổi của học sinh
Số điện thoại
Email
Quốc tịch của bạn là gì?
Chọn chương trình